Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Jílová 38, 639 00 Brno-Štýřice • tel./fax: 543 424 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Činnosti poskytované v rámci členského příspěvku


autorizovaného společenstva, Cechu topenářů a instalatérů České republiky

sdružující aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel.

 • Nový řádný člen Cechu má možnost se formou jednorázového direct mailu zdarma představit celé členské základně (členové oficiálně přijati prezidiem CTI ČR).

 • Během kalendářního roku Cech poskytuje svým členům uveřejnění bezplatně informaci v Časopise pro te-pelnou techniku a instalace o aktuální činnosti své firmy.

 • Kvartálně obdrží bezplatně všichni členové Cechu odborný „Časopis pro techniku a instalace INFO“.

 • Informace o nových technických a právních předpisech.

 • Informace o připravovaných legislativních změnách prostřednictvím svých zástupců při HK ČR, kteří se podílí na připomínkových řízeních vznikající legislativy ČR.

 • Informace z portálu TZB Info., ČSTZ (Českého sdružení pro technická zařízení) z Asociace malých a středních podniků a řemeslníků ČR., MPO -EKIS (energetická konzultační a informační střediska)., dále informace ze Se-znamu energetických specialistů i z Věstníku veřejných zakázek.

 • Společné vypracování a následné schválení technických pravidel pro obor vytápění (TP).

 • Zpracování odborných stanovisek v oboru vytápění.

 • Členové Cechu mají právo navrhovat firmy a osoby k udělení Výročních topenářských a instalatérských cen a uznání.

 • Členové Cechu obdrží Monitoring dotačních příležitostí pro MSP (pokud budou nové výzvy vypsány).

 • K 25. dni v měsíci obdrží všichni členové elektronický newsletter (obsahuje max. 10 zpráv).

 • Členové Cechu mohou využívat všech výsledků či se přímo účastnit nezávislých průzkumů o názorech firem a živnostníků na problémové oblasti podnikání.

 • Podpora v „boji s úřady“ – věnujeme se každému podnětu z členské základny (byrokratické postupy, šikana podnikatelů apod.)

 • Zvýhodněnou účast na všech akcích CTI ČR (výstavy, veletrhy, semináře, konference, workshopy, pracovní snídaně, online projekty apod.) a účast a podpora členům Cechu v řadě podnikatelských soutěžích pořádaných se záštitou či partnerstvím Cechu.

 • Zvýhodněnou inzerci prostřednictvím Cechu na stránkách portálu Tzb Info., v časopise Český instalatér., Topenářství – instalace.

 • Účast na každoroční největší akci CTI ČR „Setkání členů cechu a jejich partnerů“, spojené se setkáním s významnými osobnostmi z ekonomické i politické sféry, zástupci podnikatelské, bankovnía institucionální sféry.

 • Poskytnutí databáze odborných škol, právnických a fyzických osob z řad členů CTI ČR.

 • Libovolné zapojení se do projektů CTI ČR, do práce v Sekcích a Kontaktních místech ČR – spoluúčast na tvorbě klíčových stanovisek a návrhů směrem k vládě, ministerstvům a dalším institucím.

 • Možnost reprezentovat CTI ČR jako odborník na dané téma v expertních týmech v ČR i v zahraničí.

 • Přidružené členství v Hospodářské komoře ČR.

 • Přidružené členství v rámci dohody s Asociací malých a středních podniků a řemeslníků ČR.

 • Přidružené členství v rámci smlouvy České sdružení pro technická zařízení.

 • Přidružené členství v rámci smlouvy Česká společnost pro svařování produktů, z.s.

 • Přidružené členství v rámci smlouvy Asociace organizací pro stavbu plynových zařízení a protikorozní ochranu.

 • Člen CTI ČR obdrží Osvědčení o přistoupení firmy k etickému kodexu CTI ČR.

 • Možnost využívat logo CTI ČR na firemních materiálech a svých internetových portálech.

Cech topenářů a instalatérů České republiky se rozhodl Vám nabídnout členství a děkuji Vám za čas, který jste věnovali této základní informaci. Jsme připraveni podat další podrobná vysvětlení v případě Vašeho zájmu osobně.


PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ CTI ČR

  Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.