Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Sekce firem

Hygienické riziko znovuotevření škol, hotelů a provozoven – vodovod

16.6.2020 | Informace | 6 Komentářů

doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, CTI ČR DOPORUČUJE

V době odstávky či omezení provozu objektů docházelo v rozvodech vody ke stagnaci a vhodným podmínkám pro rozvoj legionel. Provozovatel je zodpovědný za to, že voda odpovídá hygienickým požadavkům. Předejít zbytečným nákazám, znamená vnitřní vodovod řádně sanovat.

Nyní je, v podstatě více než v útlumu, řada zařízení, objektů, ať již jsou to hotely, školy, penziony…Bereme to jako nutnost vzhledem k situaci a jako důsledek opatření vlády. Každý objekt má technologická zařízení, u kterých se předpokládal provoz, a tak byly i navrženy. U řady z nich je období bez provozu problém. Typickými příklady jsou neprovozovaná vzduchotechnika a vnitřní vodovod. Pokud voda, ať studená nebo teplá nejsou v objektu odebírány, rozhodně je to z hlediska provozu vnitřního vodovodu „nenormální“ stav a z pohledu hygieny vody je to problém.

Celý článek

 • Nepoužívání vodovodu lze kvalifikovat jako havarijní stav
 • Prevence legionelové infekce – upozornění pro provozovatele hotelů a obdobných ubytovacích objektů
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Výtah ze Zákona č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví a související předpisy
 • ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody
 • Příklad z praxe

PROVOZNÍ ŘÁD VNITŘNÍHO VODOVODU ŠKOLSKÉHO OBJEKTU

Tento provozní předpis byl vypracován CTI ČR pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví osob, přítomných v objektu……………….., a to jak z hlediska samotného provozu pro hygienické zabezpečení vody ve vnitřním vodovodu objektu, tak z hlediska provozu, údržby a řešení havarijních stavů. Cílem je komfort obslužnosti i trvalé hygienické zabezpečení veškeré vody dodávané vnitřním vodovodem do tohoto objektu………

V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat na cti@cechtop.cz nebo na tel: 730190840 

Řada domácích výrobců již má zpracovány přehledné databáze svých revizních techniků. Zápis do těchto seznamů je zdarma.

26.10.2016 | Informace | 6 Komentářů

Řada domácích výrobců již má zpracovány přehledné databáze svých revizních techniků. Zápis do těchto seznamů je zdarma. Například:

 • seznam revizních techniků ATMOS
 • seznam revizních techniků BENEKOV
 • seznam revizních techniků DAKON
 • seznam revizních techniků VIADRUS
 • seznam revizních techniků – Kvalifikovaní topenáři pro dotace a revize kotlů, který slučuje informace, jaké typy tepelných zdrojů může montovat (profesní kvalifikace) a jaké kotle může kontrolovat. Záznamy z tohoto seznamu jsou propojeny i s katalogem firem na TZB-info.
 • seznam Hospodářské komory, který je spravován Asociací podniků topenářské techniky


Revizní technik kotlů na pevná paliva nemusí být zapsán v žádném seznamu

26.10.2016 | Informace | 6 Komentářů

Pro činnost revizního technika kotlů na pevná paliva není potřeba být nikde veden. Stačí platné oprávnění k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje vydané výrobcem kotle. Zápisy v seznamech jsou dobrovolné.

S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva.

 • Povinnost vyplývá to ze zákona o ochraně ovzduší. Kontrola technického stavu a provozu kotle je povinná 1x za 2 roky.
 • Každý provozovatel kotle (právnická nebo fyzická osoba, která kotel skutečně provozuje) na pevná paliva je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom doklad, který je k dispozici na vyžádání obecnímu úřadu.
 • Sankcí za neplnění je pokuta (do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu nepodnikající, do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou nebo právnickou osobu).
 • Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle. Důležité je proto být v databázi výrobce daného kotle na tuhá paliva.

Existuje oficiální seznam ve kterém je třeba být a je nutné za zápis platit?


Topenáři, kteří absolvovali školení u výrobců kotlů a získali osvědčení, že jsou odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem pro konkrétní typy kotlů, se ptají, zda je nutné být zapsán a platit za zápis v nějakém dalším seznamu, například kontrolorů kotlů (OZO) proškolených ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, který je dostupný na webových stránkách APTT. Stačí, když se při kontrole u zákazníka prokáží platným osvědčením od výrobce?

Odpověď z Odboru ochrany ovzduší MŽP:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“), povinnost zapsání do seznamu nestanovuje. Seznam vedený pod garancí Hospodářské komory a spravovaný Asociací podniků topenářské techniky je pouze informativní a slouží především jako služba veřejnosti, která si může v seznamu vyhledat kontakt na odborně způsobilou osobu případně zkontrolovat, zda odborně způsobilá osoba, která provádí kontrolu technického stavu a provozu zdroje, má k této činnosti oprávnění, které při kontrole předkládá.
Informativní seznam odborně způsobilých osob je možné také chápat jako výhodný prostředek pro jednotlivé odborně způsobilé osoby pro zveřejnění kontaktních údajů. Každopádně musíme konstatovat, že jednotlivé odborně způsobilé osoby nemají povinnost zapsání na uvedený seznam a platit za vedení v seznamu poplatek správci seznamu.

Pro činnost revizního technika kotlů na pevná paliva tedy není potřeba být nikde veden. Stačí platné oprávnění k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje vydané výrobcem kotle. Zápisy v seznamech jsou dobrovolné.Podpora podnikání na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu

7.10.2016 | Informace | 6 Komentářů

Naleznete zde:
Jednotný registrační formulář
Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání. Zde naleznete veškeré potřebné formuláře.
Rádce (nejen pro začínající) podnikatele
Informace o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání.
Popis rozhraní pro externí odběratele
Předávání údajů podle § 45a a § 48 živnostenského zákona

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/ 

Rozhovor na téma „Vytápění a ohřev vody plynovými spotřebiči, požadavky na provoz, provedení odvodu spalin, rizika a otravy oxidem uhelnatým“

26.8.2016 | Informace | 6 Komentářů

Zobrazit jako PDF 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

  Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.