Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Činnosti poskytované v rámci členského příspěvku


autorizovaného společenstva, Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.


Sdružující aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel.

 • Nový řádný člen Cechu má možnost se formou jednorázového direct mailu zdarma představit celé členské základně (členové oficiálně přijati prezidiem CTI ČR).
 • Během kalendářního roku Cech poskytuje svým členům uveřejnění bezplatně informaci v Časopise pro tepelnou techniku a instalace o aktuální činnosti své firmy.
 • Kvartálně obdrží bezplatně všichni členové Cechu odborný „Časopis pro techniku a instalace INFO“.
 • Informace o nových technických a právních předpisech a informace o připravovaných legislativních změnách prostřednictvím svých zástupců při HK ČR, kteří se podílí na připomínkových řízeních vznikající legislativy ČR.
 • Informace z portálu TZB Info., ČSTZ (Českého sdružení pro technická zařízení) z Asociace malých a středních podniků a řemeslníků ČR, MPO-EKIS (energetická konzultační a informační střediska), dále informace ze Seznamu energetických specialistů i z Věstníku veřejných zakázek.
 • Společné vypracování a následné schválení technických pravidel pro obor vytápění (TP).
 • Zpracování odborných stanovisek v oboru vytápění.
 • Členové Cechu mají právo navrhovat firmy a osoby k udělení Výročních topenářských a instalatérských cen a uznání.
 • Členové Cechu obdrží Monitoring dotačních příležitostí pro MSP (pokud budou nové výzvy vypsány).
 • K 25. dni v měsíci obdrží všichni členové elektronický newsletter (obsahuje max. 10 zpráv).
 • Členové Cechu mohou využívat všech výsledků či se přímo účastnit nezávislých průzkumů o názorech firem a živnostníků na problémové oblasti podnikání.

Další činnosti poskytované v rámci členského příspěvku CTI ČR

 • Podpora v „boji s úřady“ – věnujeme se každému podnětu z členské základny (byrokratické postupy, šikana podnikatelů apod.)
 • Zvýhodněnou účast na všech akcích CTI ČR (výstavy, veletrhy, semináře, konference, workshopy, pracovní snídaně, online projekty apod.) a účast a podpora členům Cechu v řadě podnikatelských soutěžích pořádaných pod záštitou či partnerstvím Cechu.
 • Zvýhodněnou inzerci prostřednictvím Cechu na stránkách portálu Tzb Info., v časopise Český instalatér., Topenářství – instalace.
 • Účast na každoroční největší akci CTI ČR „Setkání členů cechu a jejich partnerů“, spojené se setkáním s významnými osobnostmi z ekonomické i politické sféry, zástupci podnikatelské, bankovní a institucionální sféry.
 • Libovolné zapojení se do projektů CTI ČR, do práce v Sekcích a Kontaktních místech ČR – spoluúčast na tvorbě klíčových stanovisek a návrhů směrem k vládě, ministerstvům a dalším institucím.
 • Možnost reprezentovat CTI ČR jako odborník na dané téma v expertních týmech v ČR i v zahraničí.
 • Přidružené členství v Hospodářské komoře ČR.
 • Přidružené členství v rámci dohody s Asociací malých a středních podniků a řemeslníků ČR.
 • Přidružené členství v rámci smlouvy České sdružení pro technická zařízení.
 • Přidružené členství v rámci smlouvy Česká společnost pro svařování produktů, z.s.
 • Přidružené členství v rámci smlouvy Asociace organizací pro stavbu plynových zařízení a protikorozní ochranu.
 • Člen CTI ČR obdrží Osvědčení o přistoupení firmy k etickému kodexu CTI ČR.
 • Možnost využívat logo CTI ČR na firemních materiálech a svých internetových portálech.

Cech topenářů a instalatérů České republiky se rozhodl Vám nabídnout členství a děkuji Vám za čas, který jste věnovali této základní informaci. Jsme připraveni podat další podrobná vysvětlení v případě Vašeho zájmu osobně.

Kontaktní údaje pro písemnou komunikaci:   Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Hudcova 56b, 621 00 Brno, e-mail: cti@cechtop.cz.,
tel: 541 120 565, 730 190 840

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

  Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.