Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Soutěž Firma roku a Živnostník roku 2018

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

rádi bychom Vám oznámili, že i letos pokračujeme ve spolupráci s pořadateli podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Firma roku 2018 a Živnostník roku 2018. Soutěže proto vnímáme jako podporu a popularizaci našeho oboru, proto tyto soutěže již tradičně podporujeme jako odborní podporovatelé projektu.

Vámi nominovaní kandidáti budou osloveni s informacemi o soutěžích a rovněž jim bude sděleno, kdo je do soutěží nominoval. Upozorňujeme, že nominací NEJSOU kandidáti do soutěží automaticky registrováni. Registrace proběhne až po jejich výslovném souhlasu.

Zájemci o účast v soutěži Firma roku 2018 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich firemní podnikání a také popisují svůj podnikatelský příběh. Nedílnou součástí hodnocení firem je také tzv. „scóring“, který zkoumá finanční ukazatele firem. Scóring vypočítává specializovaný software na základě rentability vlastního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové zadluženosti, ale i její struktury, obrátky aktiv z tržeb, provozní marže a produktivity práce.

V jednotlivých krajích hlasuje odborná porota složená ze zástupců partnerů, asociací a cechů. Pro každé regionální kolo je určeno 10 firem, které uspěly nejlépe v hodnocení finančních ukazatelů, tzv. scóringu. Pořadí firem v jednotlivých krajích pak určuje odborná porota.

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol Firma roku 2018. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících firem, jak se firmy orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.

Zájemci o účast v soutěži Česká spořitelna Živnostník roku 2018 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich živnostenské podnikání. Dále popisují svůj podnikatelský příběh. Síla a hloubka podnikatelského příběhu pak rozhodují o postupu do jednotlivých krajských kol.

Do krajského finále postupuje celkem 10 živnostníků z každého kraje. Finalisty krajského kola hodnotí odborná porota, která má 5 – 10 členů a jsou v ní zastoupeny zástupci partnerů, zástupci vyhlašovatele, zástupci státní správy a zástupci podporovatelů projektu – svazů, asociací a cechů. Každý porotce ohodnotí nominované živnostníky a určí pořadí.

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol Živnostník roku 2018. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězní živnostníci ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících živnostníků, jak se podnikatelé orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.

Vaší nominaci můžete uvést na cti@cechtop.cz a to do 10. června 2018.

Podmínky

Firma roku

Cena Hospodářských novin Firma roku 2018 je určena všem firmám v České republice, které splňují následující podmínky:

 • firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku
 • společnost má alespoň dvouletou účetní historii
 • obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,5 mld. Kč
 • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • nemá v evidenci daňové nedoplatky
 • statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
 • společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Cena Hospodářských novin Česká spořitelna Živnostník roku 2018 je určena všem živnostníkům v České republice, kteří splňují následující podmínky:

 • podnikatel podniká v ČR dle platných zákonů a je minimálně 1 rok vlastníkem platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle platných právních předpisů
 • podnikatel nemá v evidenci daňové nedoplatky
 • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • podnikatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
 • podnikatel nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • 
      
  PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

   Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.